Zásady ochrany osobných údajov

Ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi

Informácie o zhromažďovaní osobných údajov sú štandardnou súčasťou každej webovej stránky. Toto je naša stránka.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Potvrdením týchto podmienok súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosťou Cestujlevne.com s.r.o. so sídlom Dolní Stupice 66, Vráž, PSČ 26711, IČO 03618927, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 234837, ako prevádzkovateľom osobných údajov v súlade s § 6 ods. 1 písm. a) a § 6 ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (všeobecne známe ako "GDPR"), za podmienok uvedených nižšie.

Účel spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje sa spracúvajú na základe vášho súhlasu na tieto účely:

- registrácia a používanie používateľského rozhrania Cestee

Zaväzujeme sa, že vaše osobné údaje nebudeme spracúvať na iné účely, ako sú tu uvedené.

Rozsah osobných údajov

Osobné údaje spracúvame len v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie účelu spracúvania, a to:

- Meno a priezvisko / prezývka

- Avatar

- Pohlavie

- E-mailová adresa

Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako to bude potrebné na účel spracovania, maximálne však 10 rokov od vašej poslednej aktivity.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Máte možnosť kedykoľvek a bez akýchkoľvek obmedzení odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Zrušenie môžete vykonať elektronicky, a to napísaním e-mailu so žiadosťou o zrušenie cestovného účtu na adresu

redakce@cestujlevne.com. Po zrušení bezodkladne vymažeme vaše osobné údaje vrátane celého účtu a jeho histórie.

Práva dotknutej osoby

Informujeme vás o vašich právach vyplývajúcich z GDPR, najmä:

- právo na prístup k osobným údajom (dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú - článok 15 GDPR)

- právo na opravu (dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov - článok 16 GDPR)

- právo na výmaz (dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak sa uplatní jeden z dôvodov uvedených v článku 17 GDPR)

- právo na obmedzenie spracúvania (dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie v prípadoch uvedených v článku 18 GDPR)

- právo na prenosnosť údajov (dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, bránil, v prípadoch stanovených v článku 20 GDPR)

- právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní (dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré má pre ňu právne účinky alebo ju podobne významne ovplyvňuje podľa článku 22 GDPR)

- právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom na adrese Pplk. Sochor 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Záver

Súhlasom vyhlasujete, že ste boli riadne informovaní o spracúvaní osobných údajov v súlade s ustanoveniami článku 13 GDPR a že svoje osobné údaje poskytujete dobrovoľne.